AVG

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting halve marathon NW Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Om u te kunnen inschrijven voor een door de Stichting halve marathon NW Groningen georganiseerd evenement;
– Voor het versturen van informatie en/of uitnodigingen van het evenement;
– Voor het bijhouden van statistieken;
– Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting halve marathon NW Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam;
– tussenvoegsel;
– achternaam;
– straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
– geslacht;
– geboortedatum;
– (zakelijk) e-mailadres;
– telefoonnummer(s)

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens zijn bekend bij iwan.nl.
Met deze onderneming is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin betrokken partij verklaart dat de gegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt. De deelnemersadministratie gebeurt door vrijwilligers. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Stichting halve marathon NW Groningen verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partijen, nooit gegevens aan derden zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende deelnemers. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten met hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Stichting halve marathon NW Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Van deelnemers wordt voor statistische doeleinden naam, woonplaats, geboortedatum, het e-mail adres en informatie over de loop van de Stichting halve Marathon NW Groningen opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting halve marathon NW Groningen
Ulrum
info@halvemarathon.nl